V záujme preukázania úcty k Vašim blízkym
Kroky pri organizovaní pohrebu

Kroky pri organizovaní pohrebu

Náš personál je Vám k dispozícii, aby Vám s citom poradil a zabezpečil všetky potrebné náležitosti. Pred začatím plánovania a organizovania smútočného obradu je vhodné oboznámiť sa s jeho základnými postupmi, náležitosťami a priebehom.

Spôsoby pochovania

Na Slovensku existujú v súčasnosti dva spôsoby:

 • Klasický pohreb – pochovanie zosnulého v rakve do zeme. Pre pochovanie sa môžete rozhodnúť byť do nového hrobového miesta alebo aj do už existujúceho hrobového miesta. Za hrobové miesto sa platí poplatok, ktorý je stanovený na cintoríne. Nové hrobové miesto zabezpečuje naša pohrebná služba alebo správca cintorína. Je potrebné zabezpečiť so správcom cintorína výkop alebo sprístupnenie hrobového miesta.
 • Kremácia – v prípade, že sa rozhodnete pre kremáciu, bude najskôr vykonaná rozlúčka so zosnulým, potom v inom čase prebieha spopolnenie, uloženie do urny a až napokon na hrobové miesto alebo do kolumbária. Tiež je možné zvoliť si rozptyl alebo vsyp na miestach na to určených. Celý postup je vhodné dohodnúť s našou pohrebnou službou.

Typ pohrebného obradu

Pri rozhodovaní o type pohrebného obradu by ste mali postupovať tak, aby bolo v súlade s presvedčením zosnulého, keďže je súčasťou prirodzenej úcty k nemu.

Základné typy pohrebu sú:

 • Cirkevný pohreb – organizuje sa podľa toho, k akej cirkvi sa zosnulý hlásil. Naša pohrebná kontaktuje príslušný farský úrad a dohodne termín pohrebu s duchovným
 • Občiansky pohreb – v prípadne občianskeho pohrebu naša pohrebná služba kontaktuje obradníka príslušného cintorínu, resp. krematória a dohodne s ním termín pohrebu
 • kombinovaný pohreb s prvkami cirkevného a občianskeho pohrebu

Súčasťou prípravy pohrebného obradu je výber typu smútočného oznámenia a spôsob jeho distribúcie. Tlač smútočného oznámenia zabezpečí naša pohrebná služba.

Priebeh pohrebného obradu

Po stanovení spôsobu a typu pohrebného obradu sa dohodnete na jednotlivých častiach pohrebného obradu:

 • spôsob vystavenia zosnulého pred pohrebom a počas pohrebu
 • kvetinová výzdoba počas pohrebu
 • sprievodná hudba počas pohrebu
 • scenár pohrebu a príhovor počas pohrebného obradu
 • nekrológ – osobná rozlúčka so zosnulým zo strany najbližších
 • v prípade cirkevného pohrebu – zabezpečenie zvonenia v kostole

Súčasťou obradu sú kondolencie najbližším pozostalým pred začatím samotného obradu alebo po jeho ukončení.

Deň pohrebu

Samotný deň pohrebu je verejnou rozlúčkou s Vaším zosnulým. Odporúčame Vám byť na mieste vykonania poslednej rozlúčky aspoň polhodinu pred začatím obradu a prejsť si s obradníkom detaily priebehu rozlúčky podľa dohodnutého scenára.

Ostatní účastníci pohrebného obradu prichádzajú na miesto poslednej rozlúčky 15 minút pred začiatkom pohrebného obradu. Kvetinové dary budú uložené na určené miesto. Kondolencia nasleduje podľa scenára pohrebného obradu. Počas celého obradu sa ostatní účastníci riadia pokynmi obradníka alebo kňaza.


Smútočná hostina po obrade

Na Slovensku sa zvykne po pohrebe zabezpečiť stretnutie pozostalých – kar. Odporúčame miesto konania stretnutia zabezpečiť vopred, najlepšie v blízkosti miesta vykonávania pohrebu, čas je možné stanoviť približne hodinu až hodina a pol po začatí pohrebu. O čase a mieste konania smútočnej hostiny je potrebné vopred informovať pozvaných hostí.

Nárok na platené voľno

Pre zabezpečenie organizácie pohrebu máte nárok na platené voľno:

 • v prípade úmrtia najbližších príbuzných – manžel, manželka, dieťa

Pozostalý má nárok na dva dni plateného voľna na organizáciu, prípravu pohrebu a ďalší deň na účasť na pohrebe

 • v prípade úmrtia vzdialenejšieho príbuzného – starý rodič, súrodenec, manžel alebo manželka súrodenca, rodič manžela alebo manželky súrodenca alebo osoba, ktorá žila s pozostalým v jednej domácnosti

Pozostalý má nárok na jeden deň plateného voľna na organizáciu, prípravu pohrebu a ďalší deň na účasť na pohrebe.

Príspevok na pohreb

Pozostalí majú nárok na štátnu sociálnu dávku – príspevok na pohreb.