V záujme preukázania úcty k Vašim blízkym

VÝVOZ ZOSNULÝCH

Zabezpečenie vývozu a prevozu zosnulého pri úmrtí doma

Ak nastane úmrtie doma je potrebné ihneď zavolať pohotovosť na tel. čísle 112 alebo 155 a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť. Na Vašu adresu pracovníci dispečingu pošlú pohotovostného lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého. Do príchodu lekára neobliekajte zomrelého, ani nijako s ním nemanipulujte. Obhliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.

Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí v 3 vyhotoveniach. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe.

Pokiaľ obhliadajúci lekár do tejto kolónky napíše “Pochovať v zákonnej lehote”, je možná zo strany príbuzných prípadná manipulácia so zosnulým. Po vykonaní tejto obhliadky je potrebné ohľadom zabezpečenia prevozu zosnulého kontaktovať našu pohrebnú službu na tel. čísle: NONSTOP: 0904 308 704.

Kontaktujte nás

Zabezpečenie vývozu a prevozu zosnulého pri úmrtí v nemocnici

Pri úmrtí v nemocnici budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie a zabezpečí prevoz zosnulého na oddelenie patológie.

Pohrebná služba môže previezť zosnulého po doložení listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavuje lekár vykonávajúci obhliadku.

Po obdržaní listu o prehliadke zosnulého je pre zariadenie prevozu potrebné kontaktovať našu pohrebnú službu.

Naša pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého, či už z domu, z nemocnice, resp. patológie.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky: NONSTOP: 0904 308 704.

Kontaktujte nás