V záujme preukázania úcty k Vašim blízkym
Opatrenia počas karantény Covid-19

Opatrenia počas karantény Covid-19

Inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby v súvislosti s ochorením Covid 19

Pochovanie osoby s koronavírusom

S ohľadom na charakter ochorenia COVID-19 v súčasnosti neexistuje dôvod obmedzovať spôsob pochovania takýchto ľudských pozostatkov. Okrem spopolnenia takýchto pozostatkov v krematóriu je možné aj ich pochovanie do hrobu.

Organizovanie pohrebov

Pokiaľ ide o také spoločenské obrady, ktoré nie je možné odložiť (ako napr. pohrebný obrad), je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

  • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch
  • obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, teda obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb),
  • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

V súvislosti s organizáciou pohrebného obradu je zároveň potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napríklad prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.

V záujme predchádzania šírenia tohto ochorenia je potrebné vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly, obradné siene a pod.), pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby, resp. aspoň 1 x denne).

Vystavovanie ľudských pozostatkov

Problematika vystavovania ľudských pozostatkov osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom (SARS-CoV-2), verejnosti na pohrebnom obrade:

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie na pozostalých je potrebné zabezpečiť, aby sa účastníci obradu vyhýbali priamemu kontaktu s telom osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom.

V uvedenej súvislosti je potrebné ľudské pozostatky dezinfikovať postrekom pomocou prípravku s virucídnym účinkom a účastníkov obradu upozorniť, aby sa takýchto ľudských pozostatkov nedotýkali a chránili sa ochranným rúškom, alebo ponechať rakvu s ľudskými pozostatkami uzavretú.

Prevoz tiel

Problematika cezhraničného prevozu ľudských pozostatkov osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená ochorením COVID-19:

Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov sa vykonáva v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. podľa ustanovení Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie MZV SR č. 11/2003 Z. z.), kde sa v čl. 6 okrem iného uvádza, že ak príčinou smrti bola nákazlivá choroba, telo sa zabalí do ochranného plášťa impregnovaného antiseptickým roztokom.

Originál vyjadrenia ÚVZ SR v pdf